Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής για αιτήσεις που έχουν «Οριστική Υποβολή» μέχρι τις 28/06/2023

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» με MIS 5035140), στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που έχουν οριστική υποβολή για το διάστημα 15/06/2023 έως 28/06/2023, ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Δείτε εδώ τον Πίνακα

Footer Image