Διαδικασία Υποβολής αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα https://110.povas.gr , τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

 Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ).

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:

Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://110.povas.gr

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής», συμπεριλαμβανομένων και των ζητούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρούσα, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την οριστική υποβολή αυτής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της, ένα ή και τα δύο (2) αντικείμενα κατάρτισης αντικείμενα κατάρτισης, με σειρά προτεραιότητας, σε μία (1) Διοικητική Περιφέρεια της χώρας. Πλην όμως θα συμμετάσχει σε ένα από αυτά. Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης ορίζεται η  Τετάρτη 23/11/2022  και ώρα  00:01

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν’ ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3. προσαυξημένο κατά 25%, ανά ομάδα περιφερειών. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από την ΠΟΒΑΣ στην ιστοσελίδα του έργου https://110.povas.gr Για την ένταξη τους στο μητρώο ωφελούμενων, οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικήςυποβολής της αίτησης.

Η αξιολόγηση θα γίνεται σε μηνιαίους ή διμηνιαίους κύκλους

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν α) το κριτήριο συμμετοχής - εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας) και β) το κριτήριο συμμετοχής - εκπαιδευτικό επίπεδο (όπως ορίζεται στο Κεφ.: Δικαίωμα συμμετοχής).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής των υποψήφιων καθώς και έναρξης των προγραμμάτων (είσοδος των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα), θα γίνεται τακτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια που παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση προς τους Ωφελούμενους.

Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΠΟΒΑΣ.

Σημειώνεται ότι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν σε προηγούμενο στάδιο, έχουν το δικαίωμα επανυποβολής τους κατόπιν αιτήματός τους μέσω e-mail στο 110@povas.gr   

Για την ένταξή τους στο μητρώο ωφελούμενων, οι αιτήσεις τους θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής επανυποβολής της αίτησής τους.

Δικαιολογητικά:

Α) Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981και έπειτα)
 2. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Βεβαίωση προυπηρεσίας που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).
  1. Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ως αποδεικτικό της ηλικίας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στην ΠΟΒΑΣ), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ, στην οποία να δηλώνει:
 1. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
 2. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............», ή εποχικά εργαζόμενος/η,
 3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
 4. το ΑΜΚΑ μου είναι …………………… και το ΑΦΜ μου είναι ………………………

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και η ελλιπής ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών, δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων

Β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσει ο επιτυχών ωφελούμενος στην πλατφόρμα για την ένταξη του στο έργο:

Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλει:

 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος.
 2. Δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής κατάστασης κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα, δηλαδή την  1η ημέρα της κατάρτισης

Αναλυτικότερα απαιτούνται :

Για τους Εργαζόμενους:

Το αργότερο έως και την 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης, ο  ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει:

 • το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε3(αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, καθώς και κάθε τροποποίησή του.

  Κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και εντός 30 ημέρων, ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την  ημερομηνία έναρξης  της κατάρτισης.

 • Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την τηνημερομηνία έναρξηςτης κατάρτισης)ή
 • Απόδειξη πληρωμής (του μήνα έναρξηςτης κατάρτισης)ή
 • Αντίγραφο ΑΠΔ (τουμήνα έναρξηςτης κατάρτισης).

 

Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

 • Ανάρτηση Υ/Δ (από το gov.gr ή θεωρημένη από δημόσια αρχή) στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος κατά την ημέρατην 1η ημέρα τηςκατάρτισης και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα»

           ΚΑΙ

 • Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα της κατάρτισης) ήταν εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση του εργαζομένου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δύναται να αναρτήσει μόνο την αναστολή της σύμβασης εργασίας του (βεβαίωση από ΕΡΓΑΝΗ για την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης, εφόσον η ημερομηνία εισόδου είναι εντός της χρονικής περιόδου της υπαγωγής στο καθεστώς).

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους, που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας, θα πρέπει να αναρτήσουν βεβαίωση ανεργίας στην οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς ανεργίας κατά την είσοδο στο πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα της κατάρτισης). Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται:

 • Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7)

                  ΚΑΙ

 • Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στην ΠΟΒΑΣ), στην οποία να δηλώνει (επιλέξτε αναλόγως τη περίπτωση):

Α. Δεν θα συμμετέχω ταυτόχρονα σε άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση / συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής Κατάρτισης

Σημαντική Σημείωση Α: Η προσκόμιση των προαναφερθέντων στοιχείων (ή ψηφιακών ισοδύναμων αυτών), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δε θα καταβάλλεται τόσο το εκπαιδευτικό επίδομα, όσο και βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα

Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

Footer Image