Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής για αιτήσεις που έχουν «Οριστική Υποβολή» μέχρι τις 14/06/2023

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» με MIS 5035140), στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που έχουν οριστική υποβολή για το διάστημα 26/01/2023 έως 14/06/2023, ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Δείτε εδώ τον Πίνακα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί οριστικά από τις 15/6/2023 και έπειτα είναι σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί θα ακολουθήσουν σχετικές αναρτήσεις για τα αντίστοιχα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα.

Footer Image