ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (Π.Ο.Β.Α.Σ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5035140, η οποία έχει ενταχθεί με την Αρ. πρωτ. 2703/884/Α3/19.04.2019 (ΑΔΑ 6232465ΧΙ8-Α1Φ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», και την με αριθμ. πρωτ. 4598/31-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΙ546ΜΤΛΡ-ΘΝΚ) απόφαση για την 1η Τροποποίηση της Πράξης.

 

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Σκοπός της Πράξης είναι η προσαρμογή των ωφελουμένων/εργαζόμενων στις εξελίξεις και απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εργασιακής τους θέσης και στη μέγιστη αξιοποίηση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων. Συγκεκριμένα στοχεύει στην απόκτηση επίκαιρων γνώσεων και πιστοποιημένων δεξιοτήτων σε 1.150 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο απασχολούνται σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η Πράξη αναμένεται να έχει άμεση και θετική επίδραση στη βελτίωση των όρων απασχόλησης και στην ενίσχυση της κινητικότητας των ωφελούμενων/εργαζόμενων, ενώ οι στόχοι του κινούνται παράλληλα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2020», για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, η ΠΟΒΑΣ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από την Τετάρτη 23/11/2022.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από την ΠΟΒΑΣ στην ιστοσελίδα του έργου https://110.povas.gr

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Footer Image