Περίληψη Πράξης

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδήρου (Π.Ο.Β.Α.Σ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5035140, η οποία έχει ενταχθεί με την Αρ. πρωτ. 2703/884/Α3/19.04.2019 (ΑΔΑ 6232465ΧΙ8-Α1Φ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», και την με αριθμ. πρωτ. 4598/31-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΙ546ΜΤΛΡ-ΘΝΚ) απόφαση για την 1η Τροποποίηση της Πράξης.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Σκοπός της Πράξης είναι η προσαρμογή των ωφελουμένων/εργαζόμενων στις εξελίξεις και απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εργασιακής τους θέσης και στη μέγιστη αξιοποίηση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων. Συγκεκριμένα στοχεύει στην απόκτηση επίκαιρων γνώσεων και πιστοποιημένων δεξιοτήτων σε 1.150 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο απασχολούνται σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η Πράξη αναμένεται να έχει άμεση και θετική επίδραση στη βελτίωση των όρων απασχόλησης και στην ενίσχυση της κινητικότητας των ωφελούμενων/εργαζόμενων, ενώ οι στόχοι του κινούνται παράλληλα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2020», για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Σκοπός - Στόχος Πράξης

Σκοπός των Προγραμμάτων Κατάρτισης είναι οι 1.150 εργαζόμενοι - μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο απασχολούνται, σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Οι καταρτιζόμενοι συμμετέχοντας στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης αυτής της δράσης θα καταφέρουν όχι μόνο να εξειδικεύσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και  να αποκτήσουν  νέες δεξιότητες σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες αλλά επιπλέον, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης. Μέσω της πιστοποίησης εξασφαλίζουν ένα σημαντικό εφόδιο για πρόσβαση  σε νέα τεχνολογικά προηγμένα εργασιακά περιβάλλοντα καθώς το Πιστοποιητικό αποδεικνύει την κατοχή της εξειδικευμένης γνώσης.

Επιλογή ωφελουμένων

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να:

 1. Είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η Μερικής Απασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
  • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

   Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και άνω
 3. Να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και οι φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο «Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)) και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/category/dioikitiki-anasygkrotisi/mitroo-dimosion-ypiresion/ , όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
 • αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Διευκρινίζεται ότι:

 1. δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των ωφελούμενων σε άλλες επιδοτούμενες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης
 2. δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ωφελούμενων σε περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα κατάρτισης στο πλαίσιο του ίδιου έργου / δράσης.
 3. Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ' ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της Κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 90 ώρες και ως αντικείμενα τα κάτωθι:

 1.  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face)διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων βάση τυποποιημένων διαδικασιών από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Μέθοδοι υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν με μία από τις εξής μεθόδους:

 • είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών)
 • είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων υποχρεωτικά του συνόλου των καταρτισθέντων.

Footer Image