Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής για αιτήσεις που έχουν «Οριστική Υποβολή» μέχρι τις 28/06/2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ»  με MIS 5035140), στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και κατατέθηκαν από τις 15/6/2023 μέχρι τις 28/6/2023 (όπου και έκλεισε το σύστημα υποβολής των αιτήσεων).   

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων. Δείτε εδώ τον πίνακα. 

Σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων του Γ΄  κύκλου επιλογής, επισημαίνεται ότι έχουν ήδη επιλεγεί από τους προηγούμενους κύκλους επιλογής 1145 ωφελούμενοι, στο σύνολο των 1150 που προβλέπεται από το έργο.  Επομένως, επιτυχόντες σε αυτό τον κύκλο είναι μόνο 5 υποψήφιοι και οι υπόλοιποι επιλαχόντες. Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο έργο ανάλογα με τον αριθμό των αποχωρήσεων των επιτυχόντων ωφελουμένων και θα ενημερώνονται από το αρμόδιο ΚΕΚ ανάλογα με τις κενές θέσεις που θα δημιουργούνται.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς και  για τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησης τους και από το site  του Φορέα   https://110.povas.gr από το μενού  «Υποβληθείσες αιτήσεις – Αναζήτηση».     

Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email  στο  110@povas.gr  συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης  (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

Footer Image