Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ»  με MIS 5035140), στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η  διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά.   

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός  πίνακας επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων.

Footer Image